20180108_2_27974093_29585673.jpg

Gazi Husrev-begova medresa utemeljena je na osnovama Gazi Husrev-begove vakufname iz 1537. godine. Vakufnama Gazi Husrev-bega čini trajnu osnovu organizacije i rada Gazi Husrev-begove medrese. Osnivač Medrese je Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, a prava osnivača vrši Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu je upisana u Registar srednjih škola Kantona Sarajevo pod brojem 37 na strani 37. Spisak srednjih škola upisanih u Registar objavljen je u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, br. 9 od 26. aprila 2010. godine.

Direktor gazi Husrev-begove medrese dr. hfz. Mensur malkić istakao je da je Gazi Husrev-begova medresa jedina škola u Bosni i Hercegovini, a nema ih mnogo ni u svijetu, koja kontinuirano radi preko 480 godina. Ova škola je obrazovala više hiljada ljudi koji su u bošnjačkom narodu širili islamski moral i nauku, nadživjela je dvije imperije, više različitih državnih poredaka i ostala baklja sa jasnim sjajem kadra da sija i u vremenima koja su pred njom. Gazi Husrev-begova medresa osnovana je 26. redžeba 943. godine po Hidžri (08. januara 1537. godine po gregorijanskom kalendaru). Njen osnivač, mudri i dalekovidi Gazi Husrev-beg, sin je bosanskog plemića Ferhat-bega.

Informacija za kandidate za upis

Kandidati koji su osnovnu školu završili u Kantonu Sarajevo upisivat će se putem online sistema upisa u skladu s rokovima (15.6. do 22.6.2020. godine) i uslovima koje je propisalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za sve učenike koji su završili 9. razred u Kantonu Sarajevo u školskoj 2019/2020. godini.

Prijava i upis učenika u prvi razred JU Gazi Husrev-begova medresa u školskoj 2020/2021. godini, koji su osnovnu školu završili izvan Kantona Sarajevo, realizirat će se online, putem službene web-stranice Medrese na jedinstvenom linku: medresasa.edu.ba/upis, u periodu od 1. do 20. juna 2020. godine. (…)

Dokumentacija za upis

Uz aplikaciju za upis u prvi razred svaki kandidat će na odgovarajući način elektronski (skenirano) priložiti sljedeće dokumente:

– svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,

– uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenja, diplome i priznanja o osvojenim jednom od prva tri mjesta na takmičenjima koja su zvanično organizirana na nivou kantona/regije, entiteta u BiH ili Bosne i Hercegovine, Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to iz predmeta zastupljenih u nastavnom planu i programu medresa Islamske zajednice u BiH.

Kandidati koji su osnovnu školu završili u inostranstvu obavezni su dostaviti i prijevod navedenih dokumenata na bosanski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim kandidata iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore.