Subscribe Now
Trending News
16 jun 2024

Muftijstvo

Muftijstvo sarajevsko obuhvata područje 20 općina i proteže se na četiri kantona (Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski, Srednjobosanski i Bosansko-podrinjski), te dvije općine; Sokolac i Trnovo, koje se nalaze na području manjeg bosanskohercegovačkog entiteta.

Centralna džamija Muftijstva sarajevskog je Sultan Fatihova Careva džamija u Sarajevu.

Sultan Fatihova Careva džamija, centralna džamija Muftijstva sarajevskog

Službe Muftijstva

Ova služba je zadužena za poslove:

– Koordiniranja i nadzora organizacije vjerskih aktivnosti u medžlisima i džematima, organiziranje kolektivnih dženaza, tradicionalnih dova, otvorenja džamija i drugih objekata Islamske zajednice

– Edukacije glavnih imama i imama, hatiba, vjeroučitelja i vjeroučiteljica; kao i vrednovanje njihovog rada

– Obilazak mekteba i uvid u održavanje mektebske nastave; izradu studija, programa i projekata iz nadležnosti službe

– Izrada godišnjeg plana i izvještaja o radu iz nadležnosti službe, kao i pružanje stručne pomoći muftiji prilikom praćenja rada i saradnje sa ustanovama Islamske zajednice

– Nadzor održavanja nastave islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama, te praćenje i vrednovanje rada vjeroučitečja i vjeroučiteljica, kao i organiziranje njihovog stručnog usavršavanja, te praćenje rada aktiva vjeroučitelja i prikupljanje podataka za potrebe evidencija Rijaseta koje se odnose na vjeronauku i vjeroučitelje

– Stručne poslove muftijstva kod provođenja odluka viših organa Zajednice i druge slične poslove.

dr. Samed Omerdić

rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje

Rukovodilac

Samed Omerdić je rođen 02.08.1987. godine. Završio je Anadolu Imam-hatip medresu u Balikesiru.

Fakultet islamskih nauka i magistarski studij iz oblasti temeljnih islamskih nauka i savremene teologije na Katedri za akaid i ilmu-l kelam završava u Bursi, Republika Turska. Doktorirao je iz oblasti Akaida na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Radio je kao odgajatelj u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku, zatim kao predavač turskog jezika, te honorarno posao imama, hatiba i muallima u džematima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Radio je kao Viši referent za vjerska pitanja u Ambasadi Republike Turske u Sarajevu.

Objavljuje autorska naučna djela i prijevode u stručnim i znanstvenim časopisima te publicistikama. Djela, studije i radovi napisani su iz oblasti: akaida, opće teologije, uporednih religija, filozofije religije, te teologije kulture.

Ova služba je zadužena za:

– Izradu svih pravnih akata i dokumenata za muftijstvo

– Obavljanje administrativnih, pravnih i tehničkih poslova vezanih za sjednice muftijstva i savjeta muftijstva

– Obavljanje sekretarskih, protokolarnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe muftijstva i muftije u funkciji glavnog vjerskog autoriteta na prostoru muftiluka

– Davanje pravnih mišljenja, te provođenje mjera zaštite i sigurnosti

– Organizaciju općih i servisnih poslova muftijstva

– Praćenje rada kolektivnih organa medžlisa i džemata iz nadležnosti službe

– Priprema normativnih akata muftijstva, te priprema mišljenja i saglasnosti na normativna akta medžlisa

dr. Rijad Delić

rukovodilac Službe za pravne i administrativne poslove

Rukovodilac

Rijad Delić je rođen u Kraljevićima, općina Zvornik, gdje je završio osnovno obrazovanje. Svršenik je Behram-begove medrese u Tuzli. Osnovni-dodiplomski studij završio je na Univerzitetu u Sarajevu, na Fakultetu islamskih nauka.

Na Fakultetu za upravu u Univerziteta u Sarajevu, 2018. godine, stekao je zvanje magistar uprave, odbranivši magistarski rad na temu “Osiguravanje vladavine prava kroz spor pune jurisdikcije”. Na istom fakultetu je 2022. godine, odbranio doktorsku disertaciju na temu „Institut upravno-sudske zaštite u funkciji unaprjeđenja vladavine prava u BiH“.

Poslove sekretara Muftijstva sarajevskog obavljao je od 2014. godine, a od 2018. godine je rukovodilac Službe za pravne i administrativne poslove Muftijstva sarajevskog.

Objavljivao je radove na bosanskom i engleskom jeziku u referentnim časopisima u zemlji i inozemstvu.

Ova služba je zadužena za:

– finansijsko-računovodstvene poslove

– stručnu pripremu budžeta i izvještaja o realizaciji budžeta

– stručnu analizu budžeta pripadajućih medžlisa

– u okviru svoje nadležnosti poslove vezane za akciju prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra kao i akciju kurbana

– unaprijeđenje vakufa i druge imovine muftijstva i medžlisa na području muftiluka

– programe stručnog usavršavanja kadrova, uspostavu i vođenje evidencija, planiranje i izvještavanje, izradu akata, programa i studija iz nadležnosti službe.

mr. Muhamed Jugović

rukovodilac Službe za ekonomske i finansijske poslove

Rukovodilac

Muhamed Jugović rođen je 1989. godine u Ljuboviji. Osnovnu i srednju školu je završio u Sarajevu. Nakon srednjoškolskog obrazovanja, 2007. godine je kao redovan student upisao Ekonomski fakultet u Sarajevu. Na istoimenom fakultetu je 2011. godine odbranio Diplomski rad na temu “Mjere Centralne banke BiH na ublažavanju utjecaja finansijske krize 2007-2010. u Bosni i Hercegovini”. U februaru 2014. godine stekao je titulu Magistra na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Tema Završnog rada na Katedri za marketing bila je “Ključni faktori upravljanja prodajom na primjeru kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo”.

Od 2015. godine je uposlenik institucija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U periodu 2015-2018. godine je obnašao funkciju rukovodioca marketinga i prodaje Islamskih informativnih novina Preporod, da bi od januara 2019. pa do septembra 2022. godine bio na čelu finansija i računovodstva Media centra IZ u BiH. Od oktobra 2022. godine imenovan je na poziciju rukovodioca Službe za ekonomske i finansijske poslove Muftijstva sarajevskog.

© Muftijstvo sarajevsko | implemented by ark@DEV