knjige.jpg

Na temelju člana 20. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta, a u skladu sa Planom rada za 2021. godinu,  te na osnovu Zapisnika o radu konkursne Komisije za odabir autora/tima za izradu udžbenika islamske vjeronauke za I, II i III razred osnovne škole, br.: 04-08-2-173-3/20, Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje

 

PONOVLJENI K O N K U R S

za izradu udžbenika islamske vjeronauke 

za II razred osnovne škole

 

I Predmet konkursa 

 1. Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH raspisuje konkurs za izradu sljedećih udžbenika islamske vjeronauke:

 1. Islamska vjeronauka za II razred osnovne škole

 1. Rukopis treba biti u skladu sa: Nastavnim programom islamske vjeronauke i usmjeren na ishode učenja, općim standardima za pisanje i ocjenu udžbenika, usmjeren na klasičnu učioničku, hibridnu i online nastavu, uz poštivanje specifičnosti prirode i metodike nastavnog predmeta, njegovih povijesnih i kulturoloških odrednica.

 2. Autor/tim čija prijava bude prihvaćena dužan je u procesu izrade udžbenika uvažiti preporuke i prijedloge potencijalnih dorada i korekcija od strane recenzenata i urednika. 

 3. Izrada udžbenika se sastoji od dvije faze: 

 1. Prikupljanje idejnog prijedloga udžbenika za naznačene razrede na osnovu kojih će se vršiti odabir autora/tima za izradu cijelog udžbenika.

 2. Rada na izradi cijelog udžbenika od strane izabranog autora/tima 

 1. Rok za dostavljanje idejnog prijedloga udžbenika na osnovu kojeg će se vršiti odabir autora/tima je do 28.2.2022. godine, a rok za dostavljanje kompletnog rukopisa od strane odabranog autora/tima je 30. juni 2022. godine

 

II Prijava na konkurs

 1. Na Konkurs se mogu prijaviti nastavnici/profesori islamske vjeronauke iz osnovne i srednje škole, pojedinačno ili u timu. U slučaju rada u timu, tim može sadržavati i ostale zainteresovane autore pod uvjetom da minimalno jedan član tima bude iz reda nastavnika/profesora islamske vjeronauke angažovanog u razredu za koji se priprema udžbenik. 

 2. Prijava za dostavljanje idejnog prijedloga udžbenika treba sadržavati:

 1. Kratku biografiju autora, podatke o radnom angažmanu i bibliografiju objavljenih radova;

 2. Kratak opis autorskog koncepta s jasno istaknutim inovacijama koje se predlažu u udžbeniku;

 3. Sadržaj cijelog udžbenika (jasno definisani naslovi i podnaslovi);

 4. Deset detaljno razrađenih uglednih nastavnih jedinica u printanoj i elektronskoj formi (pdf. formatu) na CD/DVD/USB-u sa prijedlogom vizuelnog identiteta sadržaja (grafičkog i idejnog rješenja i prijedlogom ilustracija na formatu B5 sa proširenjem 190×240); 

Nastavne jedinice za II razred osnovne škole su: 

1) Selam – pozdrav spasa i mira, 

2) Važnost pomaganja, 

3) Kako je lijepo biti musliman, 

4) Allah, dž.š., oživljava prirodu – proljeće, 

5) Posebnost Muhammeda, a.s. u dječačkom dobu, 

6) Salavat na Poslanika, a.s., 

7) Želim biti bolji/a, 

8) Namaz – moja zahvalnost Allahu, dž.š., 

9) Odnos prema pripadnicima drugih vjera, 

10) Bosanska avlija – zelenilo i ruže

 1. Printani ispis odabranih nastavnih jedinica u četiri primjerka;

 2. Izjavu autora/tima da je predloženi rukopis originalno autorsko djelo;

 3. Preciznu bibliografiju izvora korištenih u pisanju udžbenika.

 1. Konkurs ostaje otvoren do 28. februara 2022. godine, nakon čega će se odabrati autor/tim za konačnu izradu udžbenika.

 2. Kao potvrda o datumu predaje idejnog prijedloga udžbenika prihvatit će se poštanski žig. Radovi koji ne budu blagovremeno dostavljeni i koji ne ispunjavaju uvjete Konkursa neće se uzimati u razmatranje. Konkurs je otvoren od dana njegove objave u elektronskim i printanim medijima Islamske zajednice.

 3. Rukopisi i e-verzija na CD/DVD/USB-u idejnog prijedloga udžbenika dostavljaju se pod šifrom, a osnovni podaci o autoru/timu (ime i prezime, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa) u posebno zapečaćenom omotu, na adresu: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Uprava za obrazovanje i nauku, Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo sa naznakom: Konkursna komisija za izradu udžbenika za II razred islamske vjeronauke za osnovnu školu.

 

III Odabir prijave od strane Konkursne komisije

 1. Uprava za obrazovanje i nauku imenovala je Konkursnu komisiju koja će od prispjelih prijava izvršiti odabir autora/tima za izradu cijelog udžbenika na temelju sljedećih kriterija: 

 1. Kompatibilnost sa Nastavnim programom islamske vjeronauke za naznačene razrede, predviđenim ciljevima, zadacima i definisanim ishodima učenja u nastavi;

 2. Primjena savremenih pedagoških i psiholoških standarda u pisanju udžbenika;

 3. Primjerenost udžbenika za klasičnu učioničku (f2f) nastavu, hibridnu nastavu i online nastavu;

 4. Prijedlog vizuelnog i sadržajnog identiteta udžbenika i primjerenost istog aktuelnim interesovanjima i potrebama učenika;

 5. Kreativnim elementima iskazanim u pripremi udžbenika u odnosu na dosadašnja rješanja.

 1. U slučaju da niko od autora ne zadovolji sve očekivane dimenzije udžbenika, Konkursna komisija, nakon konsultacije s autorima, može Upravi predložiti i formiranje posebnog tima za izradu udžbenika sastavljenog od autora s najinovativnijim rješenjima. 

 2. Komisija zadržava pravo da ne odabere nijednu od prispjelih prijava ukoliko procijeni da iste ne zadovoljavaju opće i posebne kriterije i standarde propisane konkursom.

 3. Autor/tim čija prijava bude prihvaćena sklopit će s izdavačem ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze, a kompletan udžbenik će dostaviti Upravi najkasnije do 30. juna 2022. godine.

 4. Imena autora/tima odabranih za izradu udžbenika će biti objavljena najkasnije 30 dana od isteka konkursnog roka za predaju prijava. 

 

IV Kontakt

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom, učesnici mogu dobiti u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH – Odjelu za vjeronauku, Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo, na broj telefona 033-533-000 i putem e-maila: vjeronauka@rijaset.ba