zul-hidzdze.jpg

 

Kaže Uzvišeni Allah dž.š. u Kur'anu: “Tako mi zore i deset noći…” (sura El-Fedžr 1-2) Allah dž.š. se kune zorom, tj. svitanjem, a posebno se misli na zoru prvog dana Kurban-Bajrama, kao što se navodi u tefsiru Ibn Kesira.

 

Zatim, i deset noći, tj. misli se na prvih deset noći i dana mjeseca zul-hidždžeta, Allah se zaklinje ovim noćima kako bi ukazao vjernicima na vrijednost ovih noći u odnosu na druge noći.

 

Bilježi Buharija r.a.u Sahihu, Davud i Tirmizi u Sunenima od Abdullaha ibn Abbasa r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu dž.š. od ovih 10 dana”. Pa su upitali: “O Allahov Poslaniče, ni borba na Allahovom putu???” Rekao je: “Ni borba na Allahovom putu, osim čovjeka koji izađe u borbu dajući sebe i svoj imetak i vrati se bez ičega!”

 

Imam Ahmed bilježi od Abdullaha ibn Omera r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema većih niti dražih dana Allahu za činjenje dobrih dijela od ovih dana, zato izgovarajte tehlil (La ilahe illallah),tekbir (Allahu ekber) i tahmid (Elhamdulillah)”.

 

Navodi se od Aiše r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema nijednog dana u kome Allah dž.š. oslobodi više robova od vatre od dana Arefata. Allah dž.š. se primakne, a zatim se pohvali s njima, tj. svojim robovima, pred Svojim melekima, govoreći: ‘Šta su ovi tražili???’, a u drugoj predaji postoji nastavak gdje se kaže: ‘Budite svjedoci, meleki Moji, da Sam im oprostio!!!'” (Muslim, En-Nesai)

dova.jpg

Prenosi se od Ibn Abbasa r.a. da je Poslanik a.s. rekao:

 

“Dan u kome je oprošteno Ademu a.s. jeste prvi dan zul-hidždžeta, ko bude postio taj dan biće mu oprošteni svi grijesi.

 

Drugog dana zul-hidždžeta Allah dž.š. je primio dovu Junusa a.s. i izbavio ga iz utrobe kita, pa ko bude postio taj dan kao da je činio ibadet čitavu godinu.

 

Treći dan zul-hidždžeta je dan u kome je primljena dova Zekerijjaha a.s. i ko bude postio taj dan biće mu primljena dova.

 

Četvrti dan je dan u kome se rodio Isa a.s. i ko ga provede posteći, Allah će otklonuti od njega svaki očaj, siromaštvo i na Sudnjem danu će biti s onim koje je Allah obradovao.

 

Peti dan je dan u kome se rodio Musa a.s. i ko ga provede posteći biće spašen od licemjerstva i kazne u Kaburu.

 

Šesti dan je dan u kome je Allah dž.š. podario svom Poslaniku svako dobro (hajr) i ko ga provede posteći Allah ce se smilovati na njega i spasiće ga svake kazne poslije njega.

 

Sedmi dan je dan u kome se zatvaraju vrata Džehennema i ne otvaraju se sve dok ne prođe 10 dana Zul-hidždžeta, pa ko bude postio taj dan Allah dž.š. će zatvoriti mu trideset vrata svake poteškoće i otvoriće mu vrata olakšice.

 

Osmi dan je dan koji se zove Jevmu-tervijje, ko ga bude postio biće mu data velika nagrada, tj. biće obilato nagrađen nagradom čiju vrijednost niko ne zna drugi osim Allaha dz.s.

 

Deveti dan je dan koji se zove Jevmu-Arefe, tj. dan Arefata, pa ko ga bude postio biće mu to keffaret za prošlu godinu  i godinu koja dolazi, nastupajuću. To je Dan u kojem je objavljeno: “Danas sam vam vjeru vašu usavršio, i blagodat Svoju prema vama upotpunio, i zadovoljan sam da vam Islam bude Vjera”.

 

I deseti dan je Jevmul-Adha, pa ko zakolje u njemu kurban, tj. prinese kurban, s prvom kapi krvlju koja potekne brišu se grijesi njemu i njegovoj porodici. A ko nahrani vjernika ili udijeli sadaku u tom danu Allah će ga proživjeti na Sudnjem danu bezbijednog, sigurnog i biće mu mizan, tj. vaga njegovih djela tezža od Brda Uhud.”

dova (1).jpg

Dolazi nam mjesec zul-hidždžeta, prvi dan nastupa večerašnjim zalaskom sunca, pa iskoristimo ove predstojeće dane u postu i ostalim stvarima vezanim za ibadet.

 

Neki od preporučenih ibadeta tokom ovih dana:

 

Među dobrim djelima koje trebamo raditi jest post, jer Uzvišeni Allah dž.š. kaže u hadisi-kudsijji: “Sva djela sina Ademovog pripadaju njemu, osim posta, koji je Moj i ja za njega nagrađujem!!!”

 

Noćni namaz (kijamu-lejl). Poslanik a.s. je rekao da je dobrovoljni post u ovim danima ravan dobrovoljnom postu jedne godine, a dobrovoljni namaz u svakoj njegovoj noći ravan je dobrovoljnom namazu u noći Lejletul-Kadr. (Tirmizi)

 

Učenje Kur'ana, posebno u ovim danima, jer jedan harf-deset sevapa, znači njihovo učenje, proučavanje, razmišljanje.

 

Činjenje mnogo sedžde, jer Poslanik a.s. kaže: “Čini puno sedždu jer nećes učiniti ni jednu sedždu Allahu, a da te On neće uzdići na veću deredžu i izbrisati ti jedan grijeh.”

 

Izgovaranje što više tehlila – La ilahe illaallah, tekbira – Allahu ekber, tahmida – Elhamdulillah.

 

Pokajanje -tevba, mada pokajanje treba činiti stalno, trebamo iskoristiti ove mubarek dane kako bi još više činili tevbu i okrenuli svoja srca ka ibadetu.

 

Sadaka, pomoći nekog u nevolji, a posebno u danima hajra, zavrijeđuje posebnu nagradu kod Allaha dž.š.

 

Arefat deveti dan zul-hidždžeta, posebno je preporučen post tog dana, za one koji su kod svoje kuće (tj. one koji ne obavljaju Hadždž), jer je to najvažniji dan cijele godine. Poslanik a.s. je rekao da post na Dana Arefata briše grijehe protekle i nastupajuće godine. (Muslim)

 

Deseti Dan je dan Bajrama i zabranjeno ga je postiti.

 

Pa ako možemo zašto da se ne potrudimo i iskoristimo ove dane u postu i ibadetu, ili bar jedan od ovih dana ako ne sve. Ne dozvolimo da nam prođu ovi dani i blagodat koju nam je Allah dž.š. svima podario i ponudio. Nikada ne mislite da ste uradili dovoljno dobra!

 

Rabbena tekabbel minna inneke entes-semi'ul-alim! – Gospodaru, primi od nas, jer Ti sve čuješ i znaš!

 

(islamskazajednica.ba)