na-ahiret-preselio-profesor-samir-beglerovic25565.jpg

Profesor sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Samir Beglerović preselio je sinoć na ahiret u 47 godini života.

 

Prof. dr. Samir Beglerović rođen je u Sarajevu 14. jula 1973. godine. Završio je osnovnu školu „Hasan Kikić“ u Sarajevu, a potom Sarajevsku Prvu gimnaziju 1991. godine. Nakon srednje škole upisuje i uspješno okončava Fakultet islamskih nauka u Sarajevu 2000. godine.

 

Magistrirao je iz oblasti akaida i tesavvufa na temu Fejzulah efendija Hadžibajrić – njegov život i borba za povratak tekija u okrilje Islamske zajednice“, a doktorirao iz iste oblasti na temu „'Abd alQādir al-Ġaylānī i derviški red kaderija“.

 

Od 2000. do 2002. godine, bio je urednik „muslimanskih stranica“ Časopisa za međureligijski dijalog „Abraham“, kojega je izdavalo Udruženje za međureligijski mirotvorni rad „ABRAHAM“ iz Sarajeva.

 

Od 2002. do 2005. godine radio je na mjestu Projekt koordinatora u Udruženju „ABRAHAM“, na projektu „Mjesto za druge u našoj vjeri i životu“. Od početka 2004. godine, angažiran je honorano kao pomoćnik bibliotekara Fakulteta islamskih nauka, te kao demonstrator na predmetima iz oblasti akaida i uporednih religija. Od januara 2006. godine uposlen je na Fakultetu islamskih nauka, kao asistent na katedri za akaid.

 

Nakon odbrane doktorskog rada, na Fakultetu islamskih nauka radio je kao profesor na katedri za akaid (dogmatiku) i uporedne religije. Učestvovao je i na nastavi master studija, te na doktorskom studiju.

Objavio je brojna autorska djela i prijevode, u nekoliko izdavačkih kuća, u brojnim stručnim i naučnim časopisima te publicistikam.

 

Djela, studije i radovi napisani su iz oblasti akaida (dogmatike), tesavvufa, opće teologije, uporednih religija, filozofije religije te teologije kulturen.

 

Brojni prijatelji, studenti i kolege o dženazi će biti naknadno obavješteni.