0b5eff3ce0471cbd3e079224f41269c3_XL.jpg

SubhanAllahi 100 puta (Slavljen je Allah)

 

Od Ebu Se’ida, r.a. se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao da onome ko u toku dana kaže stotinu puta SubhanAllah bit će mu upisano hiljadu dobrih djela ili izbrisano hiljadu njegovih grešaka. (Muslim)

 

SubhanAllahi ve bi hamdihi 100 puta  (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala)

 

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve selem: Ko kaže u toku jednog dana sto puta: Subhanallahi ve bi hamdihi (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene. (Buhari)

 

SubhanAllahi ve bi hamdihi, subhanAllahi-l-’azim

 

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Mizanu (Vagi) i drage (mile) Gospodaru: SubhanAllahi ve bi hamdihi, subhanAllahi-l-’azim. (Muslim)

 

SubhanAllahi vel hamdulillahi ve la ilahe illaAllahu, Allahu ekber (Slavljen je Allah, Hvala Allahu, Nema drugog boga osim Allaha, Allah je Najveći)

 

Muhammed, a.s. je kazao: Da kažem ‘SubhanAllahi vel hamdulillahi ve la ilahe illaAllahu Allahu ekber’, draže mi je od svega što Sunce obasjava (dunjaluka).” (Muslim)

 

La ilahe illallah (Nema boga osim Allaha)

 

Poslanik Muhammed, a.s. je kazao: ”Allah je, uistinu, zabranio Vatri onoga koji izgovori ‘la ilahe illallah’, želeći time zadobiti Allahovo lice.” (Buhari) Od Ebu Se’id el-Hudrija, r.a., se bilježi da je Poslanik, a.s., rekao: „Musa, a.s., je rekao: ‘Gospodaru moj, poduči me nečemu čime ću Te spominjat, i čim ću Ti se obraćati. Allah, dž.š., mu reče: Reci: La ilahe illallah. Musa, a.s., reče: Gospodaru moj, svi Tvoji robovi izgovaraju ovo. Allah, dž.š., reče: Reci: La ilahe illallah. Musa, a.s., reče: Želio bih da mi daš nešto posebno za mene. Allah, dž.š., reče: O Musa, kada bi svi stanovnici sedam Nebesa i sedam Zemalja stali na jedan tas vage, a La ilahe illallah na drugi tas, pretegla bi!’…“ (Nesai)

 

La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej’in kadir 100 puta

 

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao da onaj ko u jednom danu kaže stotinu puta ove riječi, kao da je oslobodio deset robova, upiše mu se stotinu dobrih djela i pobriše stotinu loših. Biće mu zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko neće učiniti bolje od onoga što je on uradio, osim onoga ko to više puta izgovori. (Muslim) Prema jednom hadisu ko se probudi u toku noći i izgovori: ‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir. Elhamdulillah, subhanallah, la ilahe ilallah vallahu ekber, vela havle vela kuvvete illa billah! (Nema Boga osim Allaha, On nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i sva hvala, i On je svemoćan. Slavljen neka je Allah, nema boga osim Njega, Allah je najveći – nema snage ni moći osim kod Uzvišenog Allaha), pa nakon toga abdesti i klanja, namaz će mu biti primljen, a ako poslije ove dove izgovori: ‘Allahu moj, oprosti mi!’, bit će mu uslišano. Ako u dovi traži dobro Allah će mu to i podariti.” (Buhari)

 

La havle ve la kuvvete illa billah 100 puta (Nema moći ni snage osim kod Allaha)

 

Prenosi se od Ebu Musa el-Eša’rija, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem kazao kako su ove riječi jedna od džennetskih riznica. (Muslim)

 

Estagfirullah 100 puta i više

 

Muhammed, a.s. je kazao: „Tražite od svoga Gospodara oprosta, ja svaki dan to uradim stotinu puta.“ (Muslim) Neki drugi oblici traženja oprosta: Estagfi rullahe ve etubu ilejhi; La ilahe illa Ente, subĥaneke inni kuntu mineź-źalimin (Nema boga osim Tebe, neka Si slavljen Ti, doista sam bio od griješnika); Subĥanekellahumme ve bi-ĥamdike, ešhedu en la ilahe illa Ente, estagfi ruke ve etubu ilejk (Neka si slavljen Allahu i neka Ti je hvala, svjedočim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprost za grijehe tražim i Tebi se kajem.); Rabbigfi r li ve-tub´alejje, inneke Ente-ttevabur-raĥim (Gospodaru moj, molim Te oprosti mi i primi pokajanje moje, jer Ti si zaista Onaj koji pokajanje prima i Koji je Milostiv); Allahummagfi r li verĥamni, vehdini, ve´afi ni, verzuќni (Allahu moj, molim Te oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zaštiti me i opskrbi me). Estagfi rullahe elezi la ilahe illa huve el-hajju el-kajjumu ve etubu ilejhi (Tražim oprosta od onoga osim koga drugog boga nema Živog i Vječnog i tražim oprosta od Njega) Allahumme gfi rlii ve tub alejje, inneke entet-tevaabur-rahiim (Allahu moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, jer Ti pokajanja primaš i neizmjerno Si milostiv.);

 

Hasbijellahu la ilahe illa huve alejhi tevekkeltu ve huve rabbul-aršil-azimi (Dovoljan mi je Allah – nema drugog boga mimo Njega, na Njega se oslanjam, On je Gospodar Arša Veličanstvenog)

 

“Onaj ko sedam puta kaže ove riječi, kada osvane i zamrkne, biće mu dovoljno da riješi dunjalučke i ahiretske brige.“ (Tirmizi) „Ko ujutro ustane i kaže ove riječi, ja sam mu garant, odnosno ja ću ga uzeti za ruku i uvesti u Džennet: Reditu billahi Rabben, we bil-islami dinen, we bi Muhammedin, sallallahu ‘alejhi we sellem, nebijjen we resula (Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, Islam vjera i Muhammed, s.a.v.s., Vjerovjesnik i Poslanik). (Tirmizi)