Ova služba je zadužena za:

– finansijsko-računovodstvene potrebe

– stručnu pripremu budžeta i izvještaja o realizaciji budžeta

– stručnu analizu budžeta medžlisa

– u okviru svoje nadležnosti poslove vezane za akciju prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra i akviji kurbana

– unapređenje vakufa i druge imovine muftijstva i medžlisa na području muftiluka

– programe stručnog usavršavanja kadrova, uspostavu i vođenje evidencija, planiranje i izvještavanje, izradu akata, programa i studija iz nadležnosti službe

 

Rukovodilac ove službe je mr. Edin Omičević.

4 Edin Om portal.JPG