IMG_2602.jpg

Početkom 2017. godine Savjet Muftijstva sarajevskog donio je odluku o pokretanju Škole hifza na području cijelog Muftiluka sarajevskog. Do tada je Škola hifza djelovala samo na poručju Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo. Na osnovu ove odluke Savjeta, svi medžlisi Muftiluka sarajevskog odredili su jednog istaknutog hafiza i imama sa svog područja za voditelja Škole hifza. 

Na drugom Savjetu Muftijstva, koji je održanom 18. maja 2017. godine, prezentiran je jedinstven i zajednički plan i program Škole hifza, koji će se implementirati u svim medžlisima/općinama s područja Muftiluka sarajevskog.

U protekle tri godine Škola hifza Muftijstva sarajevskog postigla je velike i zapažene rezultate.

Nastava se organizira u 16 punktova: Careva džamija, Istiqlal džamija, Omer ibni Hatab džamija na Stupu, Centralna džamija na Ilidži, džamija u Hadžićima, Vogošći i Ilijašu, zatim Bijela džamija u Visokom, džamija u Hanovima i Gračanici kod Visokog, gradske džamija u Kakanju, Brezi, Varešu i Olovu, te gradske džamije u Kiseljaku i Fojnici.

U mektebskoj 2018/19. godini Školu hifza na području Muftiluka sarajevskog pohađalo je 600 najuspješnijih polaznika mekteba, od kojih je 450 završilo prvi ili drugi stupanj Škole hifza. 

Ciljana grupa koju uključuje Škola hifza su polaznici mekteba koji postižu zapažene rezultate u mektebu i učenju Kur'ana. Također, ciljana grupa su i srednjoškolci i studenti koji imaju odgovarajuće znanje i vještine u pravilnom učenju Kur'ana. 

Školom hifza želimo da kod djece i omladine razvijamo ljubav prema Kur'anu i učenju Kur'ana napamet. Kroz sve sadržaje i aktivnosti Škole hifza stremi se ka vjerskom i moralnom uzdizanju polaznika Škole.

Rezultati koje smo postigli i koje očekujemo u narednom periodu su sljedeći:

– Popularizacija učenja Kur'ana napamet;

– Izgradnja veće svijesti o važnosti učenje i postupanja po Kur'anu;

– Veća privrženost djece praktičnom životu vjere;

– Osposobljen određeni broj polaznika koji su prošli program za primjenu istog u svojim džematima;

– Ovladavanje određenim tehnikama rada i ostvarivanje rezultata u radu s drugima. 

Plan i program Škole hifza Kur'ana sastoji se tri stepena. Prvi i drugi stepen traju po godinu dana i oni su priprema kandidata za završni stepen hifza cijelog Kur'ana. Nastavni plan i program po stepenima podrazumijeva:

–          I STEPEN – hifz jednog džuza Kur'ana (sa tedžvidom) – ‘Amme džuz

–          II STEPEN – hifz dva džuza (sa tedžvidom) – 28-29. Ili 1-2.

–          III STEPEN – hifz cijelog Kur'ana (sa tedžvidom i tefsirom)

Plan i program I i II stepena podrazumijeva grupni rad u učionici u grupama od 15 do 20 polaznika gdje se određeni odlomci Kur'ana uče na licu mjesta dok rad III stepena podrazumijeva pojedinačni rad (učenik-muhaffiz), svakodnevno preslušavanje i ponavljanje uz razgovor. Nastavni plan i program uređuje se na godišnjem nivou tako da omogućuje kandidatima da u roku od godinu dana pređu i polože I ili II stepen Škole hifza čime bi stekli uslov da dobiju ličnog muhaffiza za hifz cijelog Kur'ana.

Voditelji Škole hifza Kur'ana moraju ispunjavati sljedeće uslove:

–          Da zna napamet sadržaj Plana i programa kojeg realizuje u okviru Škole;

–          Da ima potrebno iskustvo u radu sa djecom;

–          Da je komunikativan i spreman za saradnju.

Školu hifza Kur'ana koju organizuje Muftijstvo sarajevsko mogu pohađati:

–          Svi zainteresirani od 5 do 18 godina, nakon što polože prijemni ispit. (Prijemni ispit podrazumijeva da polaznik tečno uči Kur'an. Škola hifza se usmjerava na djecu i mlade školskog i srednjoškolskog uzrasta.)

Prednost pri upisu u Školu hifza Kur'ana imaju:

–          Polaznicima Mekteba koji su završili Hatmu (nakon položenog prijemnog ispita)

–          Polaznici Mekteba koji su prošli u Finale na takmičenju Kur'ana na nivou medžlisa (bez polaganja prijemnog ispita).

Na početku mektebske godine u septembru provodi se Konkurs za prijem novih polaznika putem muallima i mekteba i na određeni način vrši promocija u Škole hifza džematima.