17-02-2021-01-evropski-sud.jpg

U posljednjem broju časpisa Journal of Muslims in Europe dr. Nedim Begović, vanredni profesor i prodekan za kvalitet na Fakultetu islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu objavio je članak pod naslovom “Freedom of Religion in the Workplace: The European Court of Human Rights Decisions on Applications Made by Muslim Apellants” (Sloboda religije na radnom mjestu: Odluke Evropskog suda za ljudska prava o predstavkama muslimanskih apelanata).

 

Članak analizira sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava o akomodaciji islamskih obreda na radnom mjestu.

 

Autor tvrdi da Sud, do sada, nije pružio odgovarajuće poticaje državama potpisnicama Evropske konvencije (EU) o ljudskim pravima da udovolje vjerskim potrebama muslimanskih zaposlenih na radnom mjestu.

 

S obzirom na ovo otkriće, autor smatra da se akomodacija islama na radnom mjestu, prioritetno, treba osigurati u okviru nacionalnog pravnog okvira.

 

Akomodacija religije ili uvjerenja na radnom mjestu u kontekstu sadašnjih multikulturalnih i religijskih raznolikih evropskih društava, u kojima islam zauzima istaknuto mjesto, tek je odskora postala predmetom naučnog interesa.

 

Dva glavna nadnacionalna pravna okvira za zaštitu slobode religije na radnom mjestu, pravo ljudskih prava Vijeća Evrope i antidiskriminacijski zakoni Evropske unije, na način kako su interpretirani u praksi Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije, te u određenom broju zemalja članica Unije, bila su u fokusu dosadašnjih istraživanja (…)

 

Trenutno postoji otvorena rasprava o tome treba li postojeće pravne alate Europske konvencije o ljudskim pravim (član 9.) i Direktive EU 2000/78/EC dopuniti uvođenjem izričite dužnosti razumnog prilagođavanja kako bi se osigurala efikasnija zaštita slobode religije zaposlenika.

 

Journal of Muslims in Europe, u izdanju Brilla, posvećen je objavljivanju članaka koji tretiraju savremena pitanja o islamu i muslimanima u Evropi iz perspektive različitih naučnih disciplina, kao i historijska istraživanja koja su relevantna za sadašnjost. Časopis je indeksiran u međunarodnoj bibliografskoj bazi SCOPUS, a prema bibliometrijskim pokazateljima Scimago Journal & Country Rank, u oblasti religijskih studija, svrstan je u periodima 2013.-2016. i 2018.-2019. godine u kvartilu Q1.

 

(Preporod.info)